btcmint.netref=eiomonitorWednesday, December 18, 2019